Werkwijze

Aanmelden

Van maandag tot en met vrijdag kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken voor een intakegesprek.
Indien ik in gesprek ben, kunt u een bericht achter laten en wordt u teruggebeld. In dit telefoongesprek wordt een aantal gegevens van u gevraagd die nodig zijn bij de inschrijving, zoals uw burgerservice-nummer en uw verzekeringswijze.
We zullen dan een afspraak maken voor een intakegesprek. Neem bij dit eerste gesprek uw verzekeringspasje, een kopie van uw identiteitsbewijs en de verwijsbrief van uw huisarts mee.

Intake

Voor een intake is meestal een gesprek (soms twee) nodig. We staan dan uitvoerig stil bij uw klachten, inventariseren hoe deze uw leven beïnvloeden en wat u er al aan gedaan heeft. Ook gaan we in op bijzonderheden uit uw levensloop. Na de intake maak ik een verslag van ons gesprek. Hierin staat mijn diagnose van uw klachten en een voorstel voor behandeling.

Behandeling

Na de intakefase bespreken we het behandelplan, waarin we vastleggen wat de thema’s, de doelen en de behandelmethode zullen zijn.
Tijdens de behandeling vraag ik u vragenlijsten in te vullen, die de effectiviteit van de behandeling meten. Ook bespreek ik regelmatig met u of de doelen bereikt worden en of het behandelplan eventueel bijgesteld moet worden.
Een evaluatiegesprek sluit de behandeling uiteindelijk af. Ook bij afsluiting van de behandeling wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen.

Verwijzing

Het kan gebeuren dat ik vind dat u met uw klachten beter of specifieker geholpen kunt worden door een andere zorgaanbieder. In dat geval zal ik u, uiteraard in overleg, doorverwijzen. In de regio heb ik contact met andere hulpverleners, zoals een psychiater, een klinisch psycholoog en een coach. Ik werk in mijn praktijk samen met een ervaren relatietherapeut.

Beroepsrichtlijnen

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de curatieve ggz onder de zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. U kunt mijn kwaliteitsstatuut natuurlijk inzien.
Psychologen en psychotherapeuten handelen volgens een beroepscode. Daarin is onder andere het beroepsgeheim beschreven, zodat er niets aan derden gerapporteerd mag worden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. Over behandelingen mag alleen binnen collegiaal overleg gesproken worden, met professionals die ook binnen deze ethische kaders werken. Psychotherapie Ouweland is volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verplicht een privacystatement openbaar te maken. U kunt mijn privacystatement natuurlijk inzien.
Ik doe mijn uiterste best u goed te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt dit te allen tijde met mij bespreken. Wanneer het niet lukt om tot een oplossing te komen, kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de LVVP voor begeleiding en bemiddeling. Op deze website vind u de klachtenregeling. U kunt contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de klachtencommissie van de LVVP: LVVP@klachtencompany.nl of telefoonnummer 088-2341606. Mocht uw klacht daarmee niet zijn verholpen, of als in uw situatie niet van u kan worden verwacht dat u de klacht met uw behandelaar en/of de klachtenfunctionaris bespreekt, dan kunt u zich wenden tot De Geschillencommissie Zorg in Den Haag. Deze geschillencommissie heeft een digitaal portaal ingericht voor cliënten van vrijgevestigde GGZ-praktijken.